SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M43  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสาม
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M44  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M45  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
13:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M46  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
13:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M47  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสาม
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M48  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M49  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสาม
15:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M50  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
15:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer