SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบสอง
09:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
09:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
11:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
11:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
11:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M40  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M41  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
15:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M42  คู่ที่ 42
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
15:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตบอล  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer