SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย I  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย J  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
13:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย P  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย N  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย L  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย O  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตบอล  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer