SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบสอง  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์