SAT GRS
รายการ เทเบิลเทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.20 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์