SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร