SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี