SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
106
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
385
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
615
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
704
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
254
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
838
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
794
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์