SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
504
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
597
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
616
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
635
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
325
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
365
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
421
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
237
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
771
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
790
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
426
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา