SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
146
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
387
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
403
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
453
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
553
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
570
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
620
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
795
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
877
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10
269
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
386
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
502
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
803
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์