SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
527
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
549
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
825
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
890
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5
131
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
206
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
513
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
315
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ