SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
535
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
412
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
460
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
142
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
680
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
200
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
203
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
143
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
695
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
891
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11
573
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
539
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล