SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์