SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์