SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
846
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
499
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
618
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4
266
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
452
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
488
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
150
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8
161
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
619
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
704
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
719
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
780
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
191
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
258
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่