SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
269
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
349
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
380
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
387
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
403
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
453
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
484
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
803
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
881
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10
146
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
502
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
553
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
588
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
620
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
15
795
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์