SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
516
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
621
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3
675
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
767
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
820
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
894
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา