SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
494
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
655
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
756
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
810
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
847
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
857
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
7
117
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
220
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
242
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
255
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
423
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
12
858
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์