SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:20 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
149
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
233
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
416
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
566
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
782
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
879
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา