SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
283
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
510
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
687
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
778
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
873
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8
228
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น