SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
743
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
860
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3
515
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
670
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
741
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
335
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
434
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
511
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
274
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่