SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
590
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
164
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
798
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
849
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
171
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
213
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
791
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
369
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย