SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
172
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
838
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
501
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
232
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
737
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
352
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6
419
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
162
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
480
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
837
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
812
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์