SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
500
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
790
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
378
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
736
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
425
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
807
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
165
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
592
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
635
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
424
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา