SAT GRS
รายการ กรีฑา 
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
704
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
808
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
846
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
812
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
352
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6
492
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
223
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
619
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
9
267
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
499
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล