SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี