SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
472
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
849
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
241
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
164
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
596
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
590
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
184
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
222
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
764
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
478
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
793
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์