SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
230
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
844
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
829
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
682
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
526
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
458
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
394
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
665
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี