SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
521
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
509
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
450
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
202
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
698
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
660
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
130
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
278
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่