SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
887
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
618
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3
704
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4
719
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
808
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
499
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
542
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
619
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
9
629
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
191
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
258
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
266
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
379
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
488
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล