SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ขว้างจักร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
417
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
293
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
174
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
331
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
581
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
644
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
712
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
733
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
770
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
197
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
878
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12
491
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
541
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้