SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
135
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
141
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
210
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
227
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
316
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
343
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
466
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
522
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
538
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
698
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
765
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ