SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
846
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
837
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
794
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
501
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
419
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
246
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
162
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
106
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
172
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
704
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
812
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
838
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช