SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
122
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
454
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
718
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
839
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
753
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
113
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
370
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
786
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
313
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ