SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
801
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
774
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
637
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
487
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
483
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
422
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
192
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
185
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
118
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
885
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา