SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
131
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
229
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
366
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
508
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
664
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
676
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
821
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์