SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
326
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
299
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
717
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
180
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
268
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
291
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
424
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
755
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
617
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
427
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
178
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์