SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
335
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
511
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
144
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
272
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
355
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
670
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
274
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
701
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี