SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7-001
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
7-002
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
7-003
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
7-004
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
7-005
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
7-006
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
7-007
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
7-008
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
7-009
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
7-010
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
7-012
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
7-013
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
7-014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
7-015
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
7-016
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
7-017
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์