SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
31
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
47
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม