SAT GRS
รายการ จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
A2-1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
A2-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
A2-3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
A2-4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
A2-5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
A2-6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
A2-7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
A2-8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
A2-9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
A2-10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
A2-11
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
A2-12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
A2-14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
A2-15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
A2-16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16
A2-13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
17
A2-17
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18
A2-18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19
A2-19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
A2-20
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
21
A2-21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
A2-22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
A2-23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
A2-24
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
A2-24
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
A2-27
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27
A2-27
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28
A2-28
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29
A2-29
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30
A2-30
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
31
A2-31
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
32
A2-32
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
33
A2-33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
34
A2-34
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
35
A2-35
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
36
A2-37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
37
A2-38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
38
A2-39
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
40
A2-42
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
41
A2-43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
42
A2-44
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
43
A2-45
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
44
A2-46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
45
A2-47
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
46
A2-48
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
47
A2-50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
48
A2-51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
49
A2-52
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์