SAT GRS
รายการ จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
A3-1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
A3.3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
A3-4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
A3-5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
A3-6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
A3-7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
A3-8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
A3-9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
A3-12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
A3-13
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
A3-14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
A3-15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
A3-16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
A3-17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
A3-18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16
A3-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17
A3-20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
A3-21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
A3-22
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
A3-23
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
21
A3-24
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
22
A3-25
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23
A3-26
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
A3-27
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25
A3-28
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26
A3-29
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
27
A3-30
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
28
A3-31
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29
A3-34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30
A3-36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31
A3-37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
32
A3-38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33
A3-40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
34
A3-41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35
A3-42
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
36
A3-43
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์