SAT GRS
รายการ จักรยานเพื่อสุขภาพ 
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20 น.
สนาม สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
B2-1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
B2-2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
B2-3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
B2-4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
B2-5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
B2-6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
B2-7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
B2-8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
B2-11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
B2-12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
B2-13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
B2-14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13
B2-15
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
B2-16
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
B2-17
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
B2-18
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
B2-19
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18
B2-21
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
B2-22
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
B2-23
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
21
B2-24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22
B2-26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23
B2-27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24
B2-28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก