SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
5
4
1
14
11
15
21
6
8
7
20
24
25
23
12
22
10
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
3
4
58
18
60
13
19
2
10
5
7
17
56
52
25
21
49
11
9
22
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร