SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ศิริศักดิ์    
นามสกุล
หลีจงงิ้ว
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย
 
     
Sponcer