SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
บุบผา    
นามสกุล
ไทยผล
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 
     
Sponcer