SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธีระภาพ    
นามสกุล
เพชรมาลัยกุล
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  ชายคู่ ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายเดี่ยว ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer