SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชัยสิทธิ์    
นามสกุล
เปล่งวุฒิไกร
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย ทั่วไป
 เทเบิลเทนนิส
  ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer