SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ปรีชา    
นามสกุล
นาหัวนิน
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ลีลาศ
  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 ลีลาศ
  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 
     
Sponcer