SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธีระวัฒน์    
นามสกุล
จันทอง
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 
     
Sponcer